ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

Weesdeweerstand.nl Media – saveusnow.nl

 

WEESDEWEERSTAND MEDIA

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen weesdeweerstand.nl en zijn opdrachtgever met betrekking tot het door Weesdeweerstand.nl leveren van producten of diensten (Opdracht), behoudens voor zover van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Onder opdrachtgever wordt ook verstaan iedereen voor wie weesdeweerstand.nl en haar team kosteloos besluit publicaties te produceren. Algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via weesdeweerstand.nl. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door Weesdeweerstand.nl. Nadat de aldus gewijzigde algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn toegezonden, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden ook van toepassing op lopende Opdrachten. De websites saveusnow.nl en weeshetverzet.nl vallen eveneens onder deze algemene voorwaarden. Ondanks het feit dat weesdeweerstand.nl absoluut geen winstoogmerk kent, neemt het in bepaalde gevallen betaalde opdrachten aan van een opdrachtgever. Echter is weesdeweerstand.nl opgericht door ondernemers die buiten hun eigen zaak om op geheel vrijwillige basis zich willen inzetten voor anderen die door met name de sinds begin 2020 geldende lock down maatregelen in de problemen zijn gekomen. Voor iedereen die zich laat portretteren door en/of in samenwerking met weesdeweerstand.nl gebruik maakt van het door weesdeweerstand.nl ontwikkelde online en offline marketing netwerk geld dat men zich daardoor en daarmee automatisch 100% conformeert aan deze voorwaarden. Weesdeweerstand.nl en saveusnow.nl zijn projecten van Bird Alternative Media.

Artikel 2. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Weesdeweerstand.nl zijn vrijblijvend, tenzij een offerte op schrift is gesteld en door Weesdeweerstand.nl is medegedeeld dat deze een definitieve kosteninschatting bevat. Weesdeweerstand.nl kan in ieder geval niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de desbetreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien Weesdeweerstand.nl de Opdrachtgever, binnen 72 uur nadat de offerte naar de Opdrachtgever is gestuurd, heeft medegedeeld dat er een fout is gemaakt, waarbij het niet uitmaakt of de Offerte al door de Opdrachtgever is geaccepteerd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht

Weesdeweerstand.nl zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor zover wettelijk toegestaan, doet Weesdeweerstand.nl geen uitspraken over of geeft Weesdeweerstand.nl geen garanties af met betrekking tot de (kwaliteit van de) in het kader van de Opdracht door Weesdeweerstand.nl te verrichte diensten. Levertermijnen in aanvragen, offertes en/of orders zijn enkel indicatief. Weesdeweerstand.nl heeft het recht bepaalde van de Opdracht deel uitmakende werkzaamheden te laten verrichten door derden (Onderaannemers). Weesdeweerstand.nl is gerechtigd de Opdracht, al naar gelang de overeengekomen en door Weesdeweerstand.nl te verrichten werkzaamheden, in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren. De artikelen 7:404 (uitvoering van een Opdracht door een bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval dat aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) en 7:408 lid 1 (recht op beëindiging door Opdrachtgever) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing en Opdrachtgever doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de daaruit voortvloeiende rechten.

Reportages, documentaires, vlogs, blogs en overige media producties die kosteloos door weesdeweerstand.nl worden uitgevoerd in het kader van het helpen van personen, individuen, organisaties en bedrijven hun verhaal naar buiten te brengen, vallen tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk vooraf overeengekomen ook onder deze algemene voorwaarden. Wanneer weesdeweerstand.nl besluit d.m.v. bijvoorbeeld een doneeractie derden te helpen, worden deze gelden uitsluitend na donatie aan de betreffende partij verstrekt indien duidelijk liefst schriftelijk is aangetoond en overeengekomen dat deze gelden welke in goed vertrouwen door donateurs via weesdeweerstand.nl promotie voor hun zaak zijn ontvangen overgemaakt naar aangetoond veilige rekening. Dit opdat zowel door weesdeweerstand.nl als betreffende ontvanger van gelden transparante verantwoording kan worden afgelegd m.b.t. de besteding van de gelden aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen. Weesdeweerstand.nl behoud zich het recht voor alle donateurs in de gelegenheid te stellen hun gedoneerde bedrag terug te laten eisen, wanneer weesdeweerstand.nl nadrukkelijk gegronde twijfel heeft omtrent de eerlijkheid van de ontvanger m.b.t. diens zaak.

Artikel 4. Tussentijdse opzegging door Weesdeweerstand.nl

Weesdeweerstand.nl is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen door de Opdrachtgever daar schriftelijk of mondeling van op de hoogte te brengen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door Weesdeweerstand.nl onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het redelijkerwijs niet Weesdeweerstand.nl kan worden gevergd de Opdracht (in ongewijzigde vorm) uit te voeren.

Indien de Opdracht wordt beëindigd, zal Opdrachtgever Weesdeweerstand.nl betalen voor alle door Weesdeweerstand.nl verrichte diensten en door Weesdeweerstand.nl gemaakte kosten tot aan de datum van beëindiging, waaronder in ieder geval alle reeds gemaakte of nog te maken kosten waarvoor reeds een verplichting is aangegaan, zoals kosten voor het inhuren van Onderaannemers, reiskosten, productiekosten en eventuele annuleringskosten. Dit geld ook voor reeds in uitvoering genomen producties, immers ook weesdeweerstand.nl dient haar rekeningen te betalen voor gedaan werk en gemaakte onkosten ook als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst afziet. Weesdeweerstand.nl gaat hierbij uiteraard uit van redelijkheid, goede verstandhouding en in deze branche te doen gebruikelijke voorwaarden, zoals op deze pagina en elders op de website van weesdeweerstand.nl kan worden aangetroffen.

Artikel 5 .Annulering door Opdrachtgever

Voor Opdrachten met betrekking tot het door Weesdeweerstand.nl leveren van mediaruimte voor plaatsing van advertenties, heeft Opdrachtgever het recht de Opdracht tot 6 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum kosteloos te annuleren. Indien Opdrachtgever de Opdracht annuleert later dan 6 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum, is Opdrachtgever Weesdeweerstand.nl een annuleringsvergoeding verschuldigd ter hoogte van: 25% van het totaal van gemaakte kosten.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De overeengekomen prijs voor de Opdracht indien wordt geannuleerd in de periode gelegen tussen 6 en 4 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum; 50% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht indien wordt geannuleerd in de periode gelegen tussen 4 tot 2 weken voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum; 75% van de overeengekomen prijs voor de Opdracht indien wordt geannuleerd in de periode gelegen tussen 2 weken en 1 week voor de overeengekomen leveringsdatum. Bij annulering later dan 1 week tot de overeengekomen leveringsdatum, is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs voor de Opdracht (100%) verschuldigd. Indien Weesdeweerstand.nl, voorafgaand aan het tijdstip van annulering, kosten heeft gemaakt met betrekking tot de Opdracht, is Opdrachtgever (naast de eventuele verplichting een annuleringsvergoeding te betalen in lijn met het bovenstaande) verplicht Weesdeweerstand.nl deze kosten volledig terug te betalen.

Artikel 6 . Overmacht

Weesdeweerstand.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Weesdeweerstand.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Weesdeweerstand.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Voor zover Weesdeweerstand.nl ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk uitvoering heeft gegeven aan de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht Weesdeweerstand.nl te betalen voor alle reeds verrichte diensten en Weesdeweerstand.nl te vergoeden voor alle reeds gemaakte kosten en eventuele nog te maken kosten waarvoor Weesdeweerstand.nl reeds een verplichting is aangegaan.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Weesdeweerstand.nl aan te geven wijze en in de afgesproken valuta, tenzij schriftelijk anders tussen Weesdeweerstand.nl en Opdrachtgever overeengekomen. Weesdeweerstand.nl zal periodiek factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdracht ten behoeve van meerdere gezamenlijk optredende Opdrachtgevers is uitgevoerd, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

Opdrachtgever is niet gerechtigd te betalen bedragen te verrekenen met eventueel nog van Weesdeweerstand.nl te ontvangen bedragen.

Artikel 8. Toegang, gegevens en informatie

De Opdrachtgever zal Weesdeweerstand.nl, tijdig, in de door Weesdeweerstand.nl gewenste vorm en op de door Weesdeweerstand.nl gewenste wijze, alle verzochte toegang, materialen, gegevens en informatie verschaffen die Weesdeweerstand.nl nodig heeft voor of bij het uitvoeren van de Opdracht, alsmede alle toegang, materialen, gegevens en informatie waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Weesdeweerstand.nl die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht.

Weesdeweerstand.nl heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan deze verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. (Intellectuele) eigendomsrechten Weesdeweerstand.nl behoudt alle rechten en bevoegdheden (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en naburige rechten) op en met betrekking tot door Weesdeweerstand.nl in het kader van de Opdracht geleverde documenten, concepten, ideeën, ontwerpen, gegevens, informatie, muziek, video’s, en materialen die Weesdeweerstand.nl in het kader van de Opdracht heeft ontwikkeld voor en/of heeft geleverd aan de Opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Weesdeweerstand.nl Opdrachtgever een licentie verlenen de eindresultaten van de Opdracht, tot op de door Weesdeweerstand.nl en Opdrachtgever overeengekomen hoogte, te gebruiken voor de eigen bedrijfsdoeleinden van de Opdrachtgever, mits Opdrachtgever op juiste wijze aan al zijn verplichtingen jegens Weesdeweerstand.nl heeft voldaan.

Artikel 10. Wederhoor

Indien opdrachtgever voor, tijdens of na een door weesdeweerstand.nl gemaakte productie, waarin sprake is van geuite beschuldigingen (en/of andere als zodanig te interpreteren opmerkingen) door opdrachtgever richting derden en opdrachtgever op enige wijze weesdeweerstand.nl hindert en/of zelfs verbied wederhoor te plegen op basis van regel 1 in de journalistiek namelijk alle kanten van een verhaal te belichten, is daarmee de betreffende overeenkomst met opdrachtgever per direct verbroken en dus opgeheven in die zin dat reeds gemaakte opnames, geschreven artikelen en overige producties door weesdeweerstand.nl voor en/of uit naam van opdrachtgever intellectueel eigendom blijven van weesdeweerstand.nl, maar elke verdere samenwerking met en voor opdrachtgever definitief daarmee is beëindigd. Weesdeweerstand.nl bepaald of betreffende gemaakte en ontvangen materialen verbonden aan de opdracht zullen worden vernietigd of bewaard.

 

 

Downloads