22 januari 2021

Back to the fundamental basics.
weesdeweerstand team heeft besloten ons beleid aan te passen.

Allereerst danken we iedereen die de afgelopen tijd met wdw heeft samengewerkt op welke wijze dan ook.
Dit is zeer gewaardeerd. Ook iedereen die ons volgt, zeer gewaardeerd!

Weesdeweerstand is in februari/maart 2020 begonnen op basis van een helder woord van God:

“start een website genaamd: weesdeweerstand.nl en maak Mijn redding voor de wereld bekend,
vele zielen zullen gered worden. Jacobus 4”

Na korte en duidelijke balans opmaak zijn we tot de conclusie gekomen dat ons beleid enige finetuning behoeft, anticiperend op de gebeurtenissen in de wereld. Gaandeweg dreigt de focus te verspringen van Het Goede Nieuws van Jezus Christus naar het Slechte Nieuws van de wereld. Gods woord is hierover glashelder: wordt niet gelijkvormig aan de wereld en vriendschap met de wereld is metterdaad vijandschap tegen God.

Alles draait voor iedereen op dit moment om het stellen van de juiste prioriteiten in je leven.

Waar Jezus Christus niet op nr 1 staat, zit jij fout, niet God, niet de ‘deepstate’.

Er is geen tijd meer voor discussie en meningsverschillen. Staat het je niet aan, enjoy yourself met de wereld die verloren gaat, we wensen je een spoedige ontmoeting met de Levende God toe, de Schepper van Hemel en aarde, opdat je ziel van de eeuwige dood gered moge worden.

1 Korinthiërs 1:23-24 NBG51
doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot,
voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn,
Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus,
de kracht Gods en de wijsheid Gods. TOT BEHOUD!

 

Concreet:

Per heden 22 JANUARI 2021 worden er geen berichten meer geplaatst die voortkomen uit of aandacht vestigen op de ‘Q’ complot theorieën. We achten het meer dan voldoende gebleken dat dit een van de ergste misleidingen in onze tijd is die veel leed heeft veroorzaakt en slechts bestaat om massa’s te misleiden ten einde ze af te houden van de waarheid die Jezus Christus heet.

De grootste leugen is die welke het dichtst bij de waarheid staat.

Er worden geen mensen meer aan het woord gelaten die het evangelie van Jezus Christus niet duidelijk, openhartig en volledig onderschrijven en Hem tot Heer en Meester in hun leven hebben gemaakt.
Er worden geen live uitzendingen meer geproduceerd waarin redding door Jezus Christus niet centraal staat.
Er worden geen artikelen, video’s of andere vormen van media meer geproduceerd die louter tot doel hebben te informeren over al dan niet op waarheid beruste negatieve ontwikkelingen, samenzweringen en overige duistere zaken.

Er is daar een tijd en plaats voor geweest, dat was goed, die is nu voorbij.
Wie wil weten hoe slecht de wereld is,
kan overal elders terecht. Wie wil weten hoe GOED God is, is hier op de juiste plaats.

Een christen is niet geroepen zich te verdiepen in hoe slecht de duivel is,
maar in hoe groot, breed, lang, hoog en diep de Liefde van God is.
Daar ligt hier en blijft hier de focus.

Efeziërs 3:18-19 NBG51

zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten,
hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,
opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
WIJ ZULLEN VOL ZIJN VAN DE HEILIGE GEEST!

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden,
wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben,
òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!
Jozua 24:15 – NBG

Wat we dus wel gaan doen, is full focus op het Goede Nieuws dat Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden ALLES heeft voltooid om de wereld te redden.
De redding van de mens is dus al VOLBRACHT en kan noch behoeft door niets en niemand anders te worden bewerkt.
Politiek is een giftige geest die er is om mensen massaal van de waarheid en enig mogelijke redding af te houden. De aloude tactiek van de vijand die slechts op 1 ding uit is: het roven van kostbare mensen zielen voor de eeuwige hel.

Wij geheel anders kennen de Levende God en Zijn reddingsplan voor elk mens, elke ziel ongeacht afkomst, ras, kleur, taal of geslacht:

Johannes 3:16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden. 18 Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. 19 Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan. 20 Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. 21 Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is.’

Tot slot, heb je ooit wat ‘christelijke rituelen gevolgd of wat bijbel verzen gelezen, bedenk dan dat het betreden van een snackbar jou geen frikandel maakt, net zo min als naar de kerk gaan of niet naar de kerk gaan je een christen zou kunnen maken.

Bij God horen, begint met je te bekeren van alles wat niet met hem in overeenstemming is, 180 graden de ANDERE KANT OP, NIET met het uitvoeren van enig ritueel. Elke vorm van religie staat haaks op relatie met God, de religieuze geest is de meest hardnekkige vijand van God…een demonische macht dus.

Staat je huis vol met ‘geestverruimende artikelen’, boeddha beelden, rozenkransen, wijsheden van atheïsten of andere dwaalleraren, omdat ‘het allemaal spiritueel, intellectueel en zo fijn is’ dan heb je NIETS van het evangelie begrepen en er geen deel aan. Je kent de Vrede die alle verstand te boven gaat niet, want die is slechts te ontvangen van God, zonder dat daar enige religieuze prestatie aan vooraf kan gaan.
Mediteren met ‘het universum’ is een dode religieuze handeling die niemand ooit redding zal bieden van de eeuwige dood. Dat zegt het woord van God zelf.
Duizenden, misschien inmiddels miljoen volgelingen van Jezus kozen ervoor onthoofd, opgehangen of anderszins vermoord te worden toen hun de keuze werd geboden: wordt moslim of sterf en jij kunt het nog niet opbrengen je afgodsbeeldjes te vernietigen?
Get a Real Life: bekeer je, nu het nog kan!

KIES DAN HEDEN WIE GIJ DIENEN ZULT!

PASTOR GREG LOCKE HEEFT DIT MOMENT IN DE TIJD BRILJANT SAMENGEVAT:


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.